Avizări

Forme de exercitare a profesiei

Conform OG nr. 124/1998, republicata, privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cabinetul medical este forma de exercitare a profesiei de medic, fiind o unitate cu sau fara personalitate juridica, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenta medicala umana preventiva, curativa, de recuperare si de urgenta.

Profesia de medic stomatolog, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:

 1. Cabinet medical individual (CMI)– isi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
 2. Cabinete medicale grupate – mai multe cabinete individuale, care si-au creat facilitati economice comune, dar care isi pastreaza individualitatea in relatiile cu tertii.
 3. Cabinete medicale asociate – mai multe cabinete care s-au asociat, In scopul exercitarii In comun a activitatii si al asigurarii accesului pacientilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate isi pastreaza drepturile si responsabilitatile individuale.
 4. Societate medicala – constituita din doi sau mai multi medici asociati, poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.

Potrivit aceluiasi act normativ, unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona ca si cabinete medicale cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

 • sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
 • administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;
 • sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.
De asemenea, organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu.

Acte necesare pentru avizarea cabinetelor fara personalitate juridica (CMI).

Actele se depun la colegiul teritorial. Aici gasiti datele de contact ale CMD teritoriale.

 1. Dosar cu sina;
 2. Cerere tip completata de catre medicul titular/delegat;
 3. Copie dovada detinerii spatiului (contract de vanzare-cumparare, contract de comodat autentificat la notar/atestat de avocat, contract de inchiriere inregistrat la Administratia Finantelor Publice, act de donatie etc.);
 4. Copie acord asociatie de proprietari/locatari si al vecinilor directi pe plan orizontal si vertical (sus, jos, stanga, dreapta apartamentului), daca spatiul se afla intr-un imobil cu mai multe apartamente;
 5. Declaratie pe propria raspundere a medicului titular privind existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetului de medicina dentara la data depunerii dosarului;
 6. Actele medicilor dentisti titulari si angajati/colaboratori: certificat de membru CMDR, vizat la zi;
 7. Taxa de avizare, conform Deciziei consiliului colegiului teritorial.

In baza certificatului de avizare obtinut de la colegiul teritorial se va depune si la autoritatea de sanatate publica teritoriala actele necerare obtinerii Certificatului de inregistrare a cabinetului in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.

Acte necesare pentru avizarea cabinetelor medicale cu personalitate juridica

Actele se depun la colegiul teritorial. Aici gasiti datele de contact ale CMD teritoriale.

Pentru obtinerea certificatului de avizare sunt necesare urmatoarele documente:

 1. Dosar de plastic cu sina;
 2. Cererea reprezentantului legal al unitatii;
 3. Copie certificat de inregistrare la Registrul Comertului;
 4. Copie act constitutiv al societatii;
 5. In cazul in care societatea are mentionat in statut si alte activitati decat cea medicala se va aduce si copie dupa actul aditional care atesta ca societatea are numai activitate medicala;
 6. Copie dovada detinerii legale a spatiului (contract de vanzare-cumparare, contract de comodat autentificat la notar/atestat de avocat, contract de inchiriere inregistrat la Administratia Finantelor Publice, act de donatie etc.);
 7. Copie acord asociatie de proprietari/locatari si al vecinilor directi pe plan orizontal si vertical (sus, jos, stanga, dreapta apartamentului), daca spatiul se afla intr-un imobil cu mai multe apartamente;
 8. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal privind existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetului de medicina dentara la data depunerii dosarului;
 9. Copie dupa dovada ca administratorul societatii este medic sau 1/3 din membrii Consiliului de Administratie sunt medici (diploma de licenta) – acest lucru trebuie prevazut in statut sau in actul aditional);
 10. Copie dupa certificatele de membru CMDR pentru medicii care lucreaza in societatea medicala;
 11. Copie dupa regulamentul de organizare si functionare a cabinetului prin care sa se ateste independenta profesionala si dreptul de decizie al personalului medical (conform Codului Muncii);
 12. Copie dupa fisele posturilor medicilor dentisti prin care sa se respecte competenta profesionala a specialitatii (conform Codului Muncii);
 13. Programul de lucru al cabinetului, semnat si stampilat de conducerea societatii;
 14. Plata taxei de avizare la data depunerii dosarului, conform Deciziei consiliului colegiului teritorial.
 15. Copie xerox dupa procesul verbal – Directia de Sanatate Publica

N.B.: In baza certificatului de avizare obtinut de la colegiul teritorial se va depune si la autoritatea de sanatate publica teritoriala actele necerare obtinerii Certificatului de inregistrare a cabinetului in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.