CMD Salaj
STR. Kossuth nr. 71, Zalau, 450010, Jud Salaj,
0260 662444

cmdsalaj@gmail.com