CMD Dolj
B-dul 1 Mai nr.8, Bl. D10, sc.1, ap.3, loc Craiova, Jud Dolj, Cod 200355
Loc Craiova Jud Dolj

0351 419579

meddentdj@yahoo.com